1
Bằng Wong, K. M.,, Chan, C. L.,
Được phát hành 1997
Sách
4
Bằng Bosuang, Steven,, Audibert, Cedric,, Porion, Thierry,, Chan, C. L.,
Được phát hành 2017
Sách
7
Bằng Seow-Choen, Francis, Dr.
Được phát hành 2005
Tác giả khác: ...Chan, C. L....
Sách
8
Bằng Wong, K. M.
Được phát hành 1997
Tác giả khác: ...Chan, C. L....
Sách
9
Bằng Lim, Boo Liat.
Được phát hành 1999
Tác giả khác: ...Chan, C. L....
Sách
10
Bằng Clarke, Charles.
Được phát hành 1997
Tác giả khác: ...Chan, C. L....
Sách
11
Được phát hành 1991
Tác giả khác: ...Chan, C. L....
Sách
12
Được phát hành 1991
Tác giả khác: ...Chan, C. L....
Sách