1
Bằng Hasanah Che Ismail.
Được phát hành 2011
Sách