4
Bằng Ismail, Maznah
Được phát hành 2005
lấy văn bản
Monograph
5
Bằng Ismail, Maznah
Được phát hành 2011
Patent