1
Bằng Magee, Elaine.
Được phát hành 2000
Sách
2
Bằng Moquette-Magee, Elaine.
Được phát hành 1990
Sách