Mastektomi : panduan untuk pesakit /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yip, Cheng Har.
Tác giả của công ty: American Cancer Society.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Malay
Được phát hành: UPM : Universiti Putra Malaysia, 2003.
Những chủ đề:

Open Shelf Collection

Chi tiết quỹ từ Open Shelf Collection
Số hiệu: RD667.5 Y51
WP 910 Y51 2003
Sao chép Sẵn có
Sao chép Sẵn có
Sao chép Sẵn có
Sao chép Sẵn có
Sao chép Sẵn có
Sao chép Sẵn có