Bamboo resources and traditional culture in Xishuangbanna, Yunnan, Southwest China /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Wang, K.L.
Tác giả của công ty: International Plant Genetic Resources Institute.
Tác giả khác: Hong, L.T., V. Ramanatha Rao.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Serdang, Selangor : International Plant Genetic Resources Institute, 2005.
Những chủ đề:

Open Shelf Collection

Chi tiết quỹ từ Open Shelf Collection
Số hiệu: SB317 B2W246
Sao chép Sẵn có