Impact of three health educational strategies on breast self-examination knowledge, beliefs and practices among female public university students /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Zavare, Mehrnoosh Akhtari
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2013.
Những chủ đề:

Audiovisuals Collection

Chi tiết quỹ từ Audiovisuals Collection
Số hiệu: 056100289 | FPSK(p) 2013 15
Sao chép Sẵn có
Ghi chú:
  • CD-ROM

Thesis Collection

Chi tiết quỹ từ Thesis Collection
Số hiệu: FPSK(p) 2013 15
Sao chép Sẵn có