Aromatase inhibitors : types, mode of action and indications /

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Lamonte, Jean R.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Nova Biomedical Books, 2009.
Loạt:Cancer etiology, diagnosis, and treatments.
Những chủ đề:

Open Shelf Collection

Chi tiết quỹ từ Open Shelf Collection
Số hiệu: RC271 E7A769
Sao chép Sẵn có