Aromatase inhibitors : types, mode of action and indications /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Lamonte, Jean R.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Nova Biomedical Books, 2009.
Loạt:Cancer etiology, diagnosis, and treatments.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!