Protein expression and gene analyses of HER2, NM23, and K-RAS in gastric cancer and helicobacter pylori-associated gastritis /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nurulhafizah Samsudin
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2012.
Những chủ đề:

Audiovisuals Collection

Chi tiết quỹ từ Audiovisuals Collection
Số hiệu: 056100324
Sao chép Sẵn có
Ghi chú:
  • CD-ROM

Thesis Collection

Chi tiết quỹ từ Thesis Collection
Số hiệu: FPSK(m) 2012 54
Sao chép Sẵn có