HbA1c in diabetes : case studies using IFCC units /

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Manley, Susan., Stratton, Irene., Gough, Stephen, Ph. D.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2010.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Publisher description
Table of contents only

Internet

Publisher description
Table of contents only

Open Shelf Collection

Chi tiết quỹ từ Open Shelf Collection
Số hiệu: WK 810 H431 2010
Sao chép Sẵn có