HbA1c in diabetes : case studies using IFCC units /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Manley, Susan., Stratton, Irene., Gough, Stephen, Ph. D.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2010.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Publisher description
Table of contents only
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!