Trends in biotechnology. Reference edition.

Chi tiết về thư mục
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Amsterdam, Netherlands : Elsevier Science, [1983]- .
Những chủ đề:

Serials Collection

Chi tiết quỹ từ Serials Collection
Số hiệu: TP248.13 T795
Sao chép 1 (VOL.17) Sẵn có
Sao chép 1 (VOL.15) Sẵn có
Sao chép 1 (VOL.14) Sẵn có
Sao chép 1 (VOL.13) Sẵn có
Sao chép 1 (VOL.11) Sẵn có