Imaging-guided interventional breast techniques /

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Dershaw, D. David.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Springer, c2003.
Những chủ đề:

Open Shelf Collection

Chi tiết quỹ từ Open Shelf Collection
Số hiệu: WP 870 I31 2003
Sao chép Sẵn có