Informational society : an economic theory of discovery, invention, and innovation /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Norman, Alfred Lorn.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston, Mass. : Kluwer Academic Pub., 1993
Những chủ đề:

Open Shelf Collection

Chi tiết quỹ từ Open Shelf Collection
Số hiệu: HC79 I55N842
Sao chép 1 Sẵn có