The information society /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Martin, William J. 1938- .
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Aslib, 1988.
Những chủ đề:

Open Shelf Collection

Chi tiết quỹ từ Open Shelf Collection
Số hiệu: T14.5 M383
Sao chép 1 Sẵn có