Cork : biology, production and uses /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Pereira, Helena.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Amsterdam ; London : Elsevier, 2007.
Những chủ đề:

Open Shelf Collection

Chi tiết quỹ từ Open Shelf Collection
Số hiệu: HD9769 C73P436
Sao chép Sẵn có