Mastering business information technology /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rothenberg, Bob.
Tác giả khác: Weston, John., Pyzer, Lawrence.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Kogan Page, 1989.
Những chủ đề:

Open Shelf Collection

Chi tiết quỹ từ Open Shelf Collection
Số hiệu: T58.6 R846
Sao chép 1 Sẵn có