Breast cancer : nuclear medicine in diagnosis and therapeutic options /

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Bombardieri, E., Bonadonna, G., œd 1934-, Gianni, L. œq (Luca).
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin ; London : Springer, 2007.
Những chủ đề:

Open Shelf Collection

Chi tiết quỹ từ Open Shelf Collection
Số hiệu: WP 870 B828 2008
Sao chép Sẵn có
Sao chép Sẵn có