Journeys through mental illness : clients' experiences and understandings of mental distress /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Foster, Juliet L. H.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007
Những chủ đề:

Open Shelf Collection

Chi tiết quỹ từ Open Shelf Collection
Số hiệu: WM 29.5 F755 2007
Sao chép Sẵn có