Community mental health : a general introduction /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bloom, Bernard L.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Monterey, Calif. : Brooks/Cole, 1984.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề:

Open Shelf Collection

Chi tiết quỹ từ Open Shelf Collection
Số hiệu: WM 30 B655 1984
Sao chép 1 Sẵn có