Learning style among medical students in Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia in 2013 /

Background: Every students possess different learning style from each other. This study use VARK questionnaire where learning style are divided into four major groups which are visual learners that learn through flow diagram and pictures, auditory learners that learn through listening and speech, re...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Fatimah Az Zaharah Yusoff.
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2013.
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!