Knowledge and perception on radiation among medical students in Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia in 2016 /

ABSTRACT Background: Radiation can be found in various forms which include both found in natural environment and modem technology. Radiation can be divide into two major types as ionizing and non-ionizing radiation. Ionizing radiation is very strong radiation as it has the capability of separating e...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Wong, Samuel Tian Jin.
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2016.
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!