Cytotoxic properties of phosphinegold (I) dithiocarbamates on breast carcinoma cell line MCF-7 /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Goh, Zheng Jie.
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2017.
Những chủ đề:

Thesis Collection

Chi tiết quỹ từ Thesis Collection
Số hiệu: FPSK(m) 2017 3
Sao chép Sẵn có