Choline as a molecular imaging biomarker for assessing breast cancer aggressiveness /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Shazreen Shaharuddin.
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2017.
Những chủ đề:

Thesis Collection

Chi tiết quỹ từ Thesis Collection
Số hiệu: FPSK(p) 2017 36
Sao chép Sẵn có