No less than a woman : improving breast cancer detection & diagnosis /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rozi Mahmud, Prof. Datin Dr., (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Serdang, Selangor : Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2017.
Loạt:Inaugural lecture (Universiti Putra Malaysia) ; no.214.
Những chủ đề:

Open Shelf Collection

Chi tiết quỹ từ Open Shelf Collection
Số hiệu: LG173 S45S981 no.214
Sao chép Sẵn có
Sao chép Sẵn có
Sao chép Sẵn có