Educating university & college peers on HIV/AIDS prevention : a guide for peers /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Normala Ibrahim.
Tác giả khác: Lekhraj Rampal., Sherina Mohd Sidik.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Serdang : Universiti Putra Malaysia Press, 2013.
Những chủ đề:

Open Shelf Collection

Chi tiết quỹ từ Open Shelf Collection
Số hiệu: RA643.86 N842
Sao chép Sẵn có