Urinary and Fecal Incontinence An Interdisciplinary Approach /

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Tác giả khác: Becker, Horst-Dieter. (Biên tập viên, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt), Stenzl, Arnulf. (Biên tập viên, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt), Wallwiener, Diethelm. (Biên tập viên, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt), Zittel, Tilman T. (Biên tập viên, http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt)
Định dạng: Điện tử eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 2005.
Phiên bản:1st ed. 2005.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://doi.org/10.1007/3-540-27494-4