Towards an Islamic Paradigm of the Information Society

The main purpose of this study was to understand how Muslim Communication Scholars think about the phenomenon of "information society". The study was carried out through three research questions: 1) What is the concept of information society from the perspective of Muslim Communication Sch...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Baghestan, Abbas Ghanbari
Định dạng: Luận văn
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2009
Truy cập trực tuyến:http://ethesis.upm.edu.my/id/eprint/147/1/FBMK_2010_7_F.pdf
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự