Towards an Islamic Paradigm of the Information Society

The main purpose of this study was to understand how Muslim Communication Scholars think about the phenomenon of "information society". The study was carried out through three research questions: 1) What is the concept of information society from the perspective of Muslim Communication Sc...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Baghestan, Abbas Ghanbari
Định dạng: Luận văn
Ngôn ngữ:English
English
Được phát hành: 2009
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/10353/1/FBMK_2010_7_A.pdf