Body image as the main shared risk factor of overweight & disordered eating in Malaysian adolescent girls

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Chin, Yit Siew, Mohd Taib, Mohd Nasir, Mohd Shariff, Zalilah, Khor, Geok Lin
Định dạng: Conference or Workshop Item
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 2011
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/18209/1/ID%2018209.pdf