Prevalence of depression among women attending a primary urban care clinic in Malaysia.

Depression affects more women than men in Malaysia. The objective of this paper was to determine the prevalence of depression and its associated factors among women attending a government primary care clinic. MeThODs A cross-sectional study was conducted in a government-funded primary care clinic in...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Mohd Sidik, Sherina, Arroll, Bruce, Goodyear-Smith, Felicity, Ahmad, Rozali
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
English
Được phát hành: Singapore Medical Association 2012
Truy cập trực tuyến:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/24735/1/Prevalence%20of%20depression%20among%20women%20attending%20a%20primary%20urban%20care%20clinic%20in%20Malaysia.pdf
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!