Molecular targets in the discovery and development of novel antimetastatic agents: current progress and future prospects

Tumour invasion and metastasis have been recognized as major causal factors in the morbidity and mortality among cancer patients. Many advances in the knowledge of cancer metastasis have yielded an impressive array of attractive drug targets, including enzymes, receptors and multiple signalling path...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Wong, Mei S., Mohd Sidik, Shiran, Mahmud, Rozi, Stanslas, Johnson
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Wiley-Blackwell Publishing Asia 2013
Truy cập trực tuyến:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/29722/1/Molecular%20targets%20in%20the%20discovery%20and%20development%20of%20novel%20antimetastatic%20agents.pdf
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!