Terapi kognitif tingkah laku bagi rawatan anzieti

Terapi Kognitif Tingkah Laku bagi Rawatan Anzieti ini mempunyai lapan sesi yang boleh dijalankan secara kelompok atau individu oleh ahli terapi yang telah dilatih untuk menggunakannya. Buku ini amat berguna sebagai bahan bacaan dan rujukan kepada individu yang berminat untuk mengetahui teknik kognit...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Mukhtar, Firdaus, Tian, Po Oei
Formato: Libro
Lenguaje:English
Publicado: Penerbit Universiti Putra Malaysia 2011
Acceso en línea:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/32475/1/Terapi%20kognitif%20tingkah%20laku%20bagi%20rawatan%20anzieti.pdf