Prevalence and predictors of suicidality among medical students in a public university

Background: Undergraduate medical students have been the most distressed group among the student population. Depression and anxiety have been found to be more prevalent in this group of students compared to others. Objective: This study was conducted to determine the prevalence and predictors of sui...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Tan, Siew Tin, Mohd Sidik, Sherina, Gyanchand Rampal, Lekhraj Rampal, Ibrahim, Normala
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Malaysian Medical Association 2015
Truy cập trực tuyến:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/35033/1/Prevalence%20and%20predictors%20of%20suicidality%20among%20medical%20students%20in%20a%20public%20university.pdf
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!