Prevalence of type 2 diabetes mellitus and its associated factors among a public university staff in Selangor

Background: Type 2 diabetes mellitus is a common non-communicable disease worldwide. The prevalence of type 2 diabetes mellitus in Malaysia is increasing trend. The aim of this study was to determine the prevalence, associated factors and the predictors of type 2 diabetes mellitus among University P...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: B., Prem Kumar, Kadir@Shahar, Hayati, Gyanchand Rampal, Lekhraj Rampal
Định dạng: Bài viết
Được phát hành: Community Health Society Malaysia 2014