Psychological aspects of diabetes care: effecting behavioral change in patients

Patients with diabetes mellitus (DM) need psychological support throughout their life span from the time of diagnosis. The psychological make-up of the patients with DM play a central role in self-management behaviors. Without patient’s adherence to the effective therapies, there would be persistent...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Chew, Boon How, Shariff Ghazali, Sazlina, Fernandez, Aaron
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Baishideng Publishing Group 2014
Truy cập trực tuyến:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/35103/1/35103.pdf
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!