Managing patients on chemotherapy: a guide for pharmacists

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Periasamy, Ummavathy, Mohd Sidik, Sherina, Gyanchand Rampal, Lekhraj Rampal
Định dạng: Sách
Được phát hành: Universiti Putra Malaysia Press 2015