A genetic algorithm for optimization of integrated scheduling of cranes, vehicles, and storage platforms at automated container terminals

Commonly in container terminals, the containers are stored in yards on top of each other using yard cranes. The split-platform storage/retrieval system (SP-AS/RS) has been invented to store containers more efficiently and to access them more quickly. The integrated scheduling of quay cranes, automat...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Homayouni, Seyed Mahdi, Tang, Sai Hong, Motlagh, Omid Reza Esmaeili
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Elsevier 2014
Truy cập trực tuyến:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/36164/1/A%20genetic%20algorithm%20for%20optimization%20of%20integrated%20scheduling%20of%20cranes%2C%20vehicles%2C%20and%20storage%20platforms%20at%20automated%20container%20terminals.pdf
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!