Random walkers based segmentation method for breast thermography

In breast thermography diagnostic, proper detection and segmentation of the areola area as well as detection of breast boundaries present the biggest challenge. As the boundaries of breasts especially in the upper quadrants are usually not present, this produces a great deal of challenge to segment...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Moghbel, Mehrdad, Mahmud, Rozi, Mashohor, Syamsiah, Saripan, M. Iqbal
Định dạng: Conference or Workshop Item
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: IEEE 2012
Truy cập trực tuyến:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/39591/1/Random%20walkers%20based%20segmentation%20method%20for%20breast%20thermography.pdf
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!