Anatomical analysis of brain MRI in Alzheimer’s disease

It is accepted that the onset of disease starts almost decades before appearing clinical symptoms. Developing new pharmacotherapeutic trials need to evaluate the effect of therapy in disease progression and it is ascertained that Neuroimaging based on high quality MR images is a useful way of dealin...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Farzan, Ali, Mashohor, Syamsiah, Ramli, Abd Rahman, Mahmud, Rozi
Định dạng: Conference or Workshop Item
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: International Institute of Engineers (IIE.org) 2014
Truy cập trực tuyến:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/40239/1/40239.pdf
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!