Automatic liver segmentation on computed tomography using random walkers for treatment planning

Segmentation of the liver from Computed Tomography (CT) volumes plays an important role during the choice of treatment strategies for liver diseases. Despite lots of attention, liver segmentation remains a challenging task due to the lack of visible edges on most boundaries of the liver coupled w...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Moghbel, Mehrdad, Mashohor, Syamsiah, Mahmud, Rozi, Saripan, M. Iqbal
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: IfADo - Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors 2016
Truy cập trực tuyến:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/55179/1/Automatic%20liver%20segmentation%20on%20computed%20tomography%20using%20random%20walkers%20for%20treatment%20planning.pdf
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!