Fuzzy modeling of brain tissues in Bayesian segmentation of brain MR images

Segmentation of brain MRI is the core part in plenty of medical image processing methods. Due to some properties of MR images such as intensity inhomogeneity of tissues, partial volume effect, noise and some other imaging artifacts, segmentation of brain MRI based on voxel gray values is prone to er...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Farzan, Ali, Ramli, Abdul Rahman, Mashohor, Syamsiah, Mahmud, Rozi
Định dạng: Conference or Workshop Item
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: IEEE 2010
Truy cập trực tuyến:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/68851/1/Fuzzy%20modeling%20of%20brain%20tissues%20in%20Bayesian%20segmentation%20of%20brain%20MR%20images.pdf
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!