Cancer Patients' Satisfaction with Nursing Care Provided in Teaching Hospitals in Tehran, Iran

A cross-sectional study was conducted to determine cancer patients’ satisfaction level and factors that contribute to patients' satisfaction towards the nursing care services provided at the selected teaching hospitals in Tehran, Iran. A proportional stratified sampling method was adopted an...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mehrnoosh Akhtari Zavare,
Định dạng: Luận văn
Ngôn ngữ:English
English
Được phát hành: 2007
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/7149/1/FPSK%28M%29_2008_6a.pdf