1
Bằng Carter, Darryl.
Được phát hành 2003
Sách
2
Bằng Schnitt, Stuart J.
Được phát hành 2009
Sách
3
Bằng Schnitt, Stuart J.
Được phát hành 2013
Sách
4
Bằng Bleiweiss, Ira.
Được phát hành 2008
Sách