1
Được phát hành 2009
Sách
2
Bằng Magee, Elaine.
Được phát hành 2000
Sách
3
Bằng Yip, Cheng Har.
Được phát hành 2003
Sách
4
Bằng Yip, Cheng Har.
Được phát hành 2003
Sách
5
Bằng Fuad Ismail.
Được phát hành 2003
Sách
6
Được phát hành 2003
Sách
7
Bằng Barber, Matthew D.
Được phát hành 2012
Sách
8
Bằng Zalina Abu Zaid.
Được phát hành 2010
Sách
9
Bằng Rozi Mahmud, Prof. Datin Dr.,
Được phát hành 2017
Sách
10
Bằng Shazreen Shaharuddin.
Được phát hành 2017
Luận văn Sách
12
Luận văn Sách
13
Bằng Robinson, Nancy.
Được phát hành 1977
Sách
14
Được phát hành 2011
Sách
15
Được phát hành 2010
Sách
16
Bằng De Paredes, Ellen Shaw.
Được phát hành 2007
Sách
17
Được phát hành 2006
Sách
18
Được phát hành 1997
Hội nghị đang tiến hành Sách
19
Được phát hành 2001
Sách
20
Bằng Carter, Darryl.
Được phát hành 2003
Sách