1
Bằng Yip, Cheng Har.
Được phát hành 2003
Sách
2
Bằng Fuad Ismail.
Được phát hành 2003
Sách
3
Được phát hành 2003
Sách
4
Bằng Barber, Matthew D.
Được phát hành 2012
Sách
5
Bằng De Paredes, Ellen Shaw.
Được phát hành 2007
Sách
6
Được phát hành 2006
Sách
7
Bằng Carter, Darryl.
Được phát hành 2003
Sách
8
Được phát hành 2006
Sách
9
Được phát hành 2003
Sách
11
Bằng Bleiweiss, Ira.
Được phát hành 2008
Sách
12
Bằng Mazanah Muhamad.
Được phát hành 2008
Sách