1
Được phát hành 2003
Sách
2
Được phát hành 2006
Sách
3
Bằng Mazanah Muhamad.
Được phát hành 2008
Sách
4
Được phát hành 2003
Sách
5
Bằng Yip, Cheng Har.
Được phát hành 2003
Sách
6
Bằng De Paredes, Ellen Shaw.
Được phát hành 2007
Sách
7
Được phát hành 2006
Sách
8
Bằng Fuad Ismail.
Được phát hành 2003
Sách
9
Bằng Bleiweiss, Ira.
Được phát hành 2008
Sách
10
Bằng Carter, Darryl.
Được phát hành 2003
Sách
11
Bằng Barber, Matthew D.
Được phát hành 2012
Sách
12