1
Bằng Zalina Abu Zaid.
Được phát hành 2011
Sách
2
Bằng Yu, Richard Ming Chuan.
Được phát hành 2018
Luận văn Sách
5
Bằng Wong, Charng Choon.
Được phát hành 2016
Luận văn Sách