1
Bằng Philpotts, Liane E.,, Hooley, Regina J.,
Được phát hành 2017
Sách
2
Bằng Lee, Linda., Stickland, Verdi,, Wilson, Robin,, Evans, Andrew,
Được phát hành 2003
Sách
3
Bằng De Paredes, Ellen Shaw.
Được phát hành 2007
Sách
4
Được phát hành 2001
Sách