1
Bằng Yip, Cheng Har.
Được phát hành 2003
Sách
2
Bằng Robinson, Nancy.
Được phát hành 1977
Sách
3
Được phát hành 2011
Sách
4
Được phát hành 2001
Sách
5
Được phát hành 2011
Sách
6
Được phát hành 2013
Sách
7
Được phát hành 2010
Sách