1
Được phát hành 2009
Sách
2
Được phát hành 2006
Sách
3
Bằng Rinzler, Carol Ann.
Được phát hành 1993
Sách
4
Bằng Wong, Charng Choon.
Được phát hành 2016
Luận văn Sách
5
Được phát hành 2000
Sách