1
Bằng Yip, Cheng Har.
Được phát hành 2003
Sách
2
Bằng Yip, Cheng Har.
Được phát hành 2003
Sách
3
Bằng Fuad Ismail.
Được phát hành 2003
Sách
4
Bằng Barber, Matthew D.
Được phát hành 2012
Sách
5
Được phát hành 2006
Sách
6
Bằng Mazanah Muhamad.
Được phát hành 2008
Sách